ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN BEFORE SALES

1. Definities

1.1 In deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

(a) Before Sales: de onderneming Before Sales, gedreven door dhr. J. Janssens, zaakdoende aan de Wichard van Pontlaan 86 te 5302 XC Zaltbommel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18066315, alsmede zijn rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;

(b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Before Sales een Overeenkomst aangaat;

(c) Producten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, inclusief diensten (waaronder begrepen Clouddiensten en Internetdiensten, aanneming van werk, uitlening, verhuur, enz.) die Before Sales – zowel online als offline – voor of ten behoeve van Opdrachtgever op grond van een Overeenkomst verricht en alle ter uitvoering van een Overeenkomst door Before Sales (op)geleverde of (op) te leveren zaken overeenkomstig de Specificaties van Before Sales, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend begrepen, bewerkte/bewerkbare ontwerpbestanden, foto’s, video’s, (werk-)tekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, huisstijlen, web interfaces, websites, teksten, (marketing)plannen, -campagnes, advertenties, SEO, SEA, logo’s, banners, andere materialen of (elektronische) bestanden, marktanalyses, et cetera, ongeacht of de Overeenkomst uitsluitend de (op)levering van die zaken dan wel (ook) het verrichten van diensten terzake omvat;

(d) Internetdiensten: Diensten waarbij Before Sales aan de Opdrachtgever het gebruik van internet (in de vorm van websitehosting, e-mail en/of domeinregistratie) beschikbaar stelt en de werkzaamheden en handelingen verricht die daarmee verband houden;

(e) Clouddiensten: Diensten waarbij Before Sales aan de Opdrachtgever via internet gebruik van hardware, software, opslagruimte en/of gegevens beschikbaar stelt;

(f) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Before Sales en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;

(g) Specificatie: de omschrijving of tekening van door Before Sales te leveren Producten, die wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten. Bij gebreke daarvan geldt als omschrijving hetgeen tussen partijen, of bij gebreke daarvan, hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is;

(h) Gebrek: iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of ieder anderszins niet correct uitgevoerd Product;

(i) Overmacht: elke omstandigheid buiten toedoen van Before Sales ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, zoals ziekte van bij Before Sales werkzame personen of van derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.

2. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid

2.1 De bepalingen in deze Voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Before Sales.

2.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Before Sales uitsluitend deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden prevaleren boven de eventuele inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Before Sales uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding of anderszins onafdwingbaar zijn van een beding in deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen partijen zal voorts geldend worden geacht een zodanig beding, dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

3. Wijzigingen en aanvullingen

3.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of in deze Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

4. Aanbiedingen, offertes en advisering

4.1 Alle aanbiedingen en offertes door Before Sales zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.

4.2 Eventuele door Before Sales verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend. De door Before Sales opgegeven Specificaties in de door Before Sales verzonden bescheiden zijn leidend ten aanzien van de te leveren Producten.

4.3 Indien Before Sales adviseert, gebeurt dit naar beste weten van Before Sales. Gegevens en inlichtingen over de geschiktheid en het gebruik van een Product ontheffen de Opdrachtgever niet van eigen controles en proeven.

4.4 Indien Before Sales een aanbieding doet of een offerte uitbrengt waarbij een Product volgens specificaties van Opdrachtgever zal worden geleverd, dient Opdrachtgever deze specificaties voor of bij het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk gedetailleerd en volledig, overeenkomstig de eisen van Before Sales, aan Before Sales kenbaar te maken.

4.5 Before Sales behoudt zich het recht voor om bestellingen en/of opdrachten, zonder opgave van redenen, te weigeren.

5. Totstandkoming Overeenkomst; duur en opzegging

5.1 Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand indien en voor zover Before Sales deze schriftelijk heeft bevestigd of Before Sales met de uitvoering is aangevangen.

5.2 Indien door Before Sales, in afwijking van artikel 4.1 van deze Voorwaarden, een bindende offerte is uitgebracht, komt de Overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding.

5.3 Overeenkomsten tussen Partijen worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders overeenkomen.

5.4 Indien een Overeenkomst (onder meer) strekt tot het leveren van Producten, neerkomend op het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn die per dienst in de Overeenkomst wordt aangegeven. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een Partij de wens tot opzegging ten minste één (1) maand voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Opdrachtgever niet voor het verstrijken van de minimumtermijn de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

6. Hoofdelijke aansprakelijkheid

6.1 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere Opdrachtgevers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.

7. Prijzen

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Before Sales opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Before Sales ter uitvoering van de Overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.

7.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen en omstandigheden. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder – niet limitatief – zijn te verstaan: arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, et cetera) een verhoging ondergaan, is Before Sales gerechtigd deze verhoging aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Voor spoedopdrachten die als zodanig door Before Sales aan de Opdrachtgever zijn bevestigd, kan Before Sales een aanvullende toeslag berekenen.

7.4 Indien Before Sales door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste Overeenkomst danwel anderszins genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8. Inschakeling derden

8.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Before Sales het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Before Sales. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Uitvoering en (op)levering

9.1 De opgegeven (op)levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de (op)levering dient Before Sales schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Before Sales een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Een termijn van vier (4) weken wordt als redelijk geacht. Overschrijding van de termijn verplicht Before Sales niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

9.2 De termijn voor (op)levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Before Sales alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de Opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Before Sales is ontvangen.

9.3 Opgegeven (op)levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de Overeenkomst van door Before Sales ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van Before Sales vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.

9.4 Onverminderd het elders in deze Voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn voor (op)levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Before Sales ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

9.5 Before Sales is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deeluitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deeluitvoering is Before Sales gerechtigd ter zake deze deeluitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde Producten, voor zover van toepassing.

9.6 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Before Sales de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9.6 De levering geschiedt op de wijze als bepaald door Before Sales, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Overmacht

10.1 Indien zich een situatie van Overmacht voordoet is Before Sales gerechtigd om de (op)levering zoveel later te laten plaatsvinden als de Overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan zes (6) maanden na het tijdstip waarop de (op)levering was beoogd, hebben partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de nakoming door Before Sales als gevolg van Overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen eveneens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

10.2 In het geval van ontbinding op grond van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, is Before Sales gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat van de Overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken. In dit geval is Before Sales jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 De aansprakelijkheid van Before Sales jegens de Opdrachtgever is beperkt tot hetgeen in artikel 11 van deze Voorwaarden is bepaald. Verdere aansprakelijkheid van Before Sales is uitgesloten, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Before Sales of van tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten van Before Sales. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

11.2 Before Sales is, ook indien haar geen beroep op het in lid 1 van dit artikel bepaalde toekomt, slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheid. Before Sales is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade. Before Sales is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen (inclusief gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers), ook niet in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen.

11.3 Indien Before Sales geen beroep zou toekomen op de in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen, dan zal de aansprakelijkheid van Before Sales in ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag van enig desbetreffend door Before Sales geleverde Product ten aanzien waarvan Before Sales schadeplichtig is. Nimmer is Before Sales aansprakelijk voor een bedrag hoger dan het bedrag waarvoor Before Sales een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

11.4 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) de door hem aan Before Sales aangeleverde zaken en/of door of namens hem of (door Before Sales) ten behoeve van hem ingeschakelde derden. Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde is Before Sales niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de Opdrachtgever aangeleverde zaken.

11.5 De Opdrachtgever vrijwaart Before Sales voor en stelt Before Sales schadeloos voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Before Sales in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid op grond van artikel 6:171 BW.

12. Betaling, rente, kosten en boetes

12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden in Euro’s binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever komt geen bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe. Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde is Before Sales steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van de helft van de totale op de Overeenkomst betrekking hebbende prijs.

12.2 Indien de Opdrachtgever meent dat facturen onjuist zijn, dient hij zulks binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Before Sales aan te geven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de facturen als juist te hebben aanvaard. Tenzij de onjuistheid van de facturen binnen de betalingstermijn schriftelijk wordt erkend, dient de Opdrachtgever de factuurbedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen.

12.3 Indien de vordering van Before Sales niet tijdig wordt betaald, is de Opdrachtgever één procent (1%) rente per kalendermaand over het openstaande bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW in de desbetreffende periode hoger is, in welk geval laatstgenoemde rente verschuldigd is.

12.4 Door Before Sales in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten in de gerechtelijke procedure niet door de rechter worden toegewezen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij Before Sales bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 10% (tien procent) van het factuurbedrag met een minimum van € 200,00 (tweehonderd Euro).

12.5 Daar waar in deze Voorwaarden – of anderszins in een aanbieding, offerte en/of Overeenkomst – een beding is opgenomen op grond waarvan Opdrachtgever een boete aan Before Sales is verschuldigd, treedt deze boete uitdrukkelijk niet in de plaats van de aanvullende en/of vervangende schadevergoeding die Opdrachtgever aan Before Sales is verschuldigd op grond van de wet (als bedoeld in artikel 6:92 lid 2 BW).

13. Annulering en klachten

13.1 Annulering/opzegging door de Opdrachtgever van een met Before Sales afgesloten Overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke instemming van Before Sales geschieden. Wanneer Before Sales met de annulering/opzegging instemt is de Opdrachtgever, onverminderd het recht van Before Sales op volledige schadevergoeding, terstond een contractuele schadevergoeding van ten minste 25% (vijfentwintig procent) van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) aan Before Sales verschuldigd, met een minimum van € 500,00 (vijfhonderd Euro).

13.2 Klachten betreffende enig door Before Sales geleverd (gedeelte van een) Product, waaronder niet limitatief begrepen, de toepassingen of het gebruik van het Product, moeten, tenzij Opdrachtgever een Consument is, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product schriftelijk bij Before Sales zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt het Product te hebben goedgekeurd. Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

13.3 De opdrachtgever is verplicht alle door Before Sales geleverde Producten, waaronder (omwille van de duidelijkheid) mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere proeven en concepten, zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na levering schriftelijk aan Before Sales te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Geringe afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.

13.4 Indien een klacht van de Opdrachtgever door Before Sales geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Before Sales, onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde Producten geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Before Sales steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde Producten en van al hetgeen voor de uitvoering van de Overeenkomst in het bezit van de Opdrachtgever is geraakt.

14. Beëindiging en opschorting

14.1 In gevallen dat de Opdrachtgever:
(a) in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot surseance van betaling indient;
(b) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
(c) in verzuim is ter zake de nakoming van een met Before Sales gesloten Overeenkomst; danwel
(d) indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Before Sales te voldoen; zijn alle vorderingen en facturen van Before Sales onmiddellijk opeisbaar en heeft Before Sales de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld of de Overeenkomst te ontbinden waarbij de Opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door Before Sales geleden en te lijden schade.

14.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Before Sales gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever op verzoek en tot genoegen van Before Sales zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Before Sales – onverminderd het recht volledige vergoeding van schade, kosten en rente – het recht de Overeenkomst te ontbinden.

14.3 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst en/of daarvan deel uitmakende (periodieke) dienst als bedoeld in artikel 5.4, om welke reden dan ook is Before Sales gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Before Sales is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

15. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

15.1 Alle door Before Sales geleverde Producten blijven eigendom van Before Sales totdat de Opdrachtgever de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.

15.2 De Opdrachtgever is voorts verplicht op eerste verzoek ten behoeve van Before Sales een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door Before Sales geleverde Producten voortvloeiende vorderingen op derden.

15.3 Alle door Before Sales bewerkte/bewerkbare ontwerpbestanden, tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, andere materialen of (elektronische) bestanden (Producten) blijven te allen tijde eigendom van Before Sales, tenzij schriftelijk anders met de Opdrachtgever is overeengekomen.

15.4 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 14.1 heeft Before Sales het recht om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal Before Sales hiertoe alle medewerking verlenen. Na terugneming van de zaken wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke waarde nooit hoger is dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

16. Rechten van intellectuele eigendom, gebruik en licentie

16.1 Tenzij schriftelijk anders met de Opdrachtgever is overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten terzake de door Before Sales in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geleverde Producten bij Before Sales dan wel de toeleverancier(s) van Before Sales. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is alleen Before Sales daartoe bevoegd.

16.2 Tenzij schriftelijk anders met de Opdrachtgever is overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden, noch het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

16.3 De Opdrachtgever staat jegens Before Sales in voor het ongestoorde gebruik van de door haar aan Before Sales geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Before Sales zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht.

16.4 Wanneer de Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Before Sales bekend te zijn gemaakt. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Before Sales niet gerechtigd Producten ruimer te gebruiken dan is overeengekomen, de geleverde Producten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan derden rechten te verlenen middels licentie of anderszins.

16.5 Tenzij anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Before Sales veranderingen in Producten aan te brengen of te laten aanbrengen.

16.6 De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen in/aan Producten komen toe aan Before Sales, zonder dat Before Sales daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de Opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Before Sales aan haar over te dragen.

16.7 Before Sales heeft de vrijheid om ten behoeve van Opdrachtgever gerealiseerde Producten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie, een en ander met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever.

16.8 Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het/de ter beschikking gestelde Product(en) te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de Opdrachtgever in het licht van de gehele Overeenkomst van ondergeschikte betekenis is.

17. Internetdiensten en Clouddiensten – aanvullend

17.1 Indien de dienstverlening door Before Sales (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, bijvoorbeeld bij webhosting- of e-maildiensten, gelden tevens de in dit artikel opgenomen afspraken.

17.2 Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Before Sales die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder onder meer maar niet uitsluitend te begrijpen informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden. Before Sales is in dergelijke gevallen gerechtigd dit materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Before Sales in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Before Sales zal Opdrachtgever daarover dan ook informeren.

17.3 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Before Sales gerechtigd terzake aangifte te doen en in dat verband alles te doen hetgeen zij in dat verband noodzakelijk acht, waaronder begrepen het verstrekken van de informatie die (opsporings-)instanties aan Before Sales verzoeken te verstrekken in het kader van het onderzoek.

17.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Before Sales. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Before Sales, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

17.5 Opdrachtgever vrijwaart Before Sales voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Before Sales is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen door Before Sales in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer dit onterecht blijkt. Het bepaalde in artikel 11 geldt.

17.6 Opdrachtgever zal zich houden aan de netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.

17.7 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Before Sales hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het is Opdrachtgever verboden de door Before Sales verschafte gebruikersnaam/gebruikersnamen en wachtwoord(en) aan derden over te dragen.

17.8 Before Sales kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van enige Internet- of Clouddienst. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

17.9 Opdrachtgever verstrekt hierbij Before Sales een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Before Sales verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Before Sales geschikt geachte manier, voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Before Sales.

18. Beschikbaarheid Internetdiensten en Clouddiensten

18.1 Before Sales zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Before Sales opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte of Overeenkomst. Ten aanzien van deze beschikbaarheid geldt het bepaalde in onderhavig artikel.

18.2 Before Sales stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Het is dan de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Before Sales opgeslagen data te maken.

18.3 Before Sales zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Before Sales is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Before Sales is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van een Product, of onderhoud daarvan, niet ten goede komt.

18.4 Before Sales zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Before Sales. Before Sales kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.

18.5 Indien naar het oordeel van Before Sales een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Before Sales of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Before Sales gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

18.6 Before Sales heeft het recht om haar systemen geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Before Sales zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Before Sales is echter niet aansprakelijk voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

18.7 Before Sales heeft het recht om haar systemen geheel of gedeeltelijk van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Before Sales zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Before Sales is echter niet aansprakelijk voor schade in verband met dergelijke aanpassingen.

18.8 Before Sales zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Internet- of Clouddiensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

18.9 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Before Sales door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Before Sales kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

19. Verwerking persoonsgegevens

19.1 De persoonsgegevens van de Opdrachtgever en/of Cliënt die worden vermeld op de Overeenkomst worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan Before Sales:
(a) de Overeenkomst uitvoeren en haar verplichtingen tegenover de Opdrachtgever nakomen;
(b) de Opdrachtgever service verlenen.
(c) de Opdrachtgever in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele informatie over Producten en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen;

19.2 Persoonsgegevens worden door Before Sales niet langer gebruikt en bewaard dan noodzakelijk is voor haar bedrijfsvoering of verplicht door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten.

19.3 Voor zover de Opdrachtgever op, middels of met behulp van een Product, Internetdienst of Clouddienst, persoonsgegevens van derden registreert en/of verwerkt, garandeert de Opdrachtgever dat hij zal voldoen aan alle wettelijke voorschriften terzake en dat het gebruik en verwerking van de persoonsgegevens geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De Opdrachtgever vrijwaart Before Sales onvoorwaardelijk voor aanspraken van de personen wiens gegevens worden verwerkt en die verband houden met de registratie, verwerking of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door de Opdrachtgever.

20. Overige bepalingen

20.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Before Sales gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

20.2 Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Before Sales jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens ten aanzien van het door Before Sales geleverde Product.

20.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Before Sales wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Oost Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze Voorwaarden zijn in januari 2021 gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18066315.